ALGEMENE VOORWAARDEN

2024

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden – MIND OF VISUALS.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1  Algemene Voorwaarden: de hierna volgende voorwaarden van MIND OF VISUALS.

1.2  Intellectueel Eigendom: auteursrechten, ook wel ‘Copyright’, (waaronder persoonlijkheidsrechten),

broncodes, naburige rechten, databankrechten, trade secrets, knowhow, octrooirechten (patenten),

tekeningen- en modellenrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, rechten inzake topografieën van

halfgeleider producten, gebruiksmodellenrechten in de ruimste zin van het woord en alle andere Intellectuele

Eigendomsrechten en daarmee samenhangende rechten.

1.3  Opdrachtnemer: MIND OF VISUALS gevestigd aan De Marne 108B, Bolsward. 8701MC

ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 73045020 en/of één van de aan hen gelieerde

rechtspersonen.

1.4  Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan opdrachtnemer de opdracht heeft

gegeven.

1.5  Opdracht: de opdracht zoals schriftelijk uiteengezet is in de overeenkomst tussen partijen.

1.6  Overeenkomst: een overeenkomst die betrekking heeft op de levering of beschikbaarstelling door

opdrachtnemer aan opdrachtgever van goederen en/of het verrichten van diensten van welke aard en onder

welke benaming dan ook.

1.7  Programmatuur: de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur

waaronder doch niet uitsluitend websites en/of (software)applicaties, inclusief (software)applicaties van

derden die daarvan deel uitmaken.

1.8  Zaken/Zaak: tastbare objecten, zoals onder meer doch niet uitsluitend gegevensdragers inclusief

opgeslagen data, supplies, moodboards, designs, campagnemateriaal, verpakkingsmateriaal, rekwisieten en

verbruiksartikelen.

Artikel 2. Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van

opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle tussen

opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

2.2  Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en tot 1 maand na dagtekening

geldig. Daarbij geldt dat opdrachten op basis van offertes slechts bindend zijn voor opdrachtnemer, indien

deze door laatstgenoemde schriftelijk en/of mondeling zijn bevestigd.

2.3  Indien opdrachtgever een aanbieding of offerte geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden de in het

kader daarvan door opdrachtnemer verrichte (voorbereidings-)werkzaamheden te vergoeden. Deze

vergoedingsplicht voor opdrachtgever geldt ook indien hij niet op de hoogte was van het feit dat

opdrachtnemer reeds met de opgedragen (of voorbereidende) werkzaamheden was aangevangen.

2.4  Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk

(digitaal) schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

2.5  Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige

bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtgever en

opdrachtnemer in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde

bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde

bepaling in acht wordt genomen.

2.6  Opdrachtnemer heeft het recht om zijn Algemene Voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder

voorafgaande aankondiging aan te passen, aan te vullen of onderdelen daaruit te verwijderen. Wijzigingen

worden schriftelijk of per e-mail aan Opdrachtgever bekendgemaakt. Zij treden één (1) week na

bekendmaking in werking.

2.7 Indien de Opdrachtgever verzoekt om extra taken of diensten uit te voeren die buiten de oorspronkelijke

overeenkomst of offerte vallen, behoudt de Opdrachtnemer zich het recht voor om extra kosten in rekening

te brengen. Deze extra kosten kunnen op elk moment worden berekend en in rekening worden gebracht,

ook na de voltooiing van de taken of diensten. De Opdrachtgever wordt geadviseerd om duidelijk te

communiceren over de gewenste taken of diensten om extra kosten en geschillen te voorkomen.

Artikel 3. De uitvoering van de Overeenkomst

3.1  Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van

opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar

resultaat. Voor zover noodzakelijk zal opdrachtnemer, opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang

van de werkzaamheden. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of

wenselijk is om een tijdige en juiste levering door opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder

door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

3.2  Opdrachtnemer garandeert in geen geval resultaten, rendementen en rentabiliteit.

3.3  Een door opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve

strekking. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn

schriftelijk in gebreke te stellen.

3.4  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van

vergunningen en de beoordeling of instructies van opdrachtgever voldoen aan wettelijke bepalingen of

kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van opdrachtnemer.

3.5  Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien (10) werkdagen na afronding van

de opdracht, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever

wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3.6  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit de

toepassingen en/of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

Artikel 4. Inschakelen van derden

4.1  Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming

van de opdracht, door of namens opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van opdrachtgever kan

opdrachtnemer voor rekening en risico van opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen

hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

4.2  Indien opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan

zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan opdrachtnemer namens

opdrachtgever offertes bij derden aanvragen.

4.3  Indien bij de uitvoering van de opdracht, opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen

rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden

doorgegeven aan opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de

toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of

diensten ook gelden jegens opdrachtgever.

4.4 . Opdrachtgever mag niet zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer rechten en verplichtingen,

welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden overdragen.

4.5  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de

uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aanspraken aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1  De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst

ontwikkelde en geleverde producten en/of diensten blijven uitsluitend berusten bij opdrachtnemer of bij de

derde van wie opdrachtnemer het gebruiksrecht heeft verkregen. Voor zover noodzakelijk voor gebruik door

opdrachtgever van de door opdrachtnemer geleverde producten en/of diensten, verleent opdrachtnemer aan

opdrachtgever schriftelijk een beperkt, niet exclusief, niet overdraag- baar en – behoudens andersluidende

schriftelijke overeenkomst – niet sublicentieerbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op

die producten en/of diensten.

5.2  Indien opdrachtnemer bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele

eigendom, kan een zodanige verbintenis en overdracht slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden

aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien

van specifiek (voor opdrachtgever ontwikkelde) programmatuur, databestanden, apparatuur of andere

zaken, over zal gaan op opdrachtgever ontstaat een afgesplitst recht van intellectuele eigendom, wat

betekent dat het recht of de mogelijkheid van opdrachtnemer niet wordt aangetast om de aan die

ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen,

documentatie, documenten, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder

enige beperking voor andere doeleinden te blijven gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij

voor derden. Evenmin tast deze afsplitsing van een recht van intellectuele eigendom het recht van

opdrachtnemer aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of

ontleend zijn aan die welke ten behoeve van opdrachtgever zijn of worden gedaan.

5.3  Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of te

verwijderen. Indien opdrachtnemer op de door haar geleverde producten en/of diensten aan- duidingen heeft

aangebracht waaruit blijkt dat zij de intellectuele eigendomsrechten daarop bezit, moge deze door

opdrachtgever niet worden verwijderd dan wel gewijzigd.

5.4  Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het

opdrachtnemer toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de

programmatuur, apparatuur, databestanden en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in

de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is opdrachtgever nimmer toegestaan

dergelijke technische voorzieningen te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

5.5  Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het

bestaan van intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet daartoe beperkt octrooirechten,

merkrechten, modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel

onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor opdrachtgever.

5.6  Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan

opdrachtnemer van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tests,

muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder concepten

en ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik tot bewerking, installatie of samenvoeging (bijvoorbeeld in

een website). Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is

op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk

maakt op enig recht van die derde.

5.7  Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht dan wel de voorafgaande offerte

door opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen,

ontwerpen, ontwerpschetsen, moodboards, teksten, lms, foto’s en andere materialen of (elektronische)

bestanden, eigendom van opdrachtnemer, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn

gesteld.

5.8  Na het voltooien van de opdracht hebben noch opdrachtgever noch opdrachtnemer jegens elkaar een

bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en/of gegevens.

Artikel 6. Gebruik en licentie

6.1  Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn (betalings)verplichtingen ingevolge de overeenkomst

met opdrachtnemer, verkrijgt hij een licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht

van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming.

Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt totdat gebruik

van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens

bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan

opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

6.2  Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp

ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen.

6.3  Het is opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken

waarbij tevens elke in het kader van de opdracht aan opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

  1. vanaf het moment dat opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet

(volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van opdrachtgever in het licht van de

gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;

  1. indien de opdracht, om welke reden dan ook voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd

zijn met de redelijkheid en billijkheid.

6.4  Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van opdrachtgever de vrijheid om het ontwerp

te gebruiken voor zijn eigen publiciteit, referenties of promotie.

Artikel 7. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

7.1  Indien opdrachtnemer voor opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zullen partijen met elkaar een

bewerkersovereenkomst sluiten.

7.2  Indien opdrachtnemer dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal opdrachtgever,

opdrachtnemer desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop opdrachtgever

uitvoering geeft aan haar wettelijke verplichting op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

7.3  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn

verwerkt of worden verwerkt in het kader van een verwerking die door opdrachtgever wordt gedaan of

waarvoor opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij opdrachtgever bewijst

dat de feiten, die aan de aanspraak ten grondslag liggen, uitsluitend aan opdrachtnemer toegerekend

moeten worden.

7.4  De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door opdrachtnemer

verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij opdrachtgever. Opdrachtgever staat er jegens

opdrachtnemer voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig

zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen elke

rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van

de overeenkomst.

7.5  Indien opdrachtnemer op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien van een

informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals

tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Opdrachtnemer staat er nimmer voor in dat de

informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven

beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan het niveau dat, gelet op de stand

van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden

kosten, niet onredelijk is.

7.6  Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data of telecommunicatiefaciliteiten, is opdrachtnemer gerechtigd opdrachtgever toegang- of identificatiecodes

toe te wijzen. Opdrachtnemer is gerechtigd toegewezen toegang- of identificatie- codes te wijzigen.

Opdrachtgever behandelt de toegang- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts

aan geautoriseerde medewerkers kenbaar. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten

die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegang of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het

misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een toerekenbare tekortkoming of nalaten van

opdrachtnemer.

Artikel 8. Vergoeding en betaling

8.1  Alle door opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen

welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Naast de overeengekomen vergoeding komen ook de

kosten die opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

8.2  Alle door opdrachtnemer kenbaar gemaakte prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen,

steeds in euro’s en opdrachtgever dient alle betalingen in euro’s te voldoen.

8.3  Indien opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke

gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of

andere werkzaamheden te verrichten, geschieden deze werkzaamheden op basis van meerwerk waarbij de

gebruikelijke door opdrachtnemer gehanteerde tarieven gelden. Dit geldt tevens voor levering van goederen

en/of uitvoering van werkzaamheden en diensten welke niet in de offerte genoemd worden of naderhand

schriftelijk nader zijn overeengekomen.

8.4  Opdrachtnemer heeft het recht zijn vergoeding maandelijks in rekening te brengen voor verrichte

werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

8.5  Opdrachtgever dient binnen veertien (14) dagen na dagtekening van een factuur van opdrachtnemer tot

betaling over te gaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.7  Indien opdrachtgever volgens de overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of

rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover opdrachtnemer hoofdelijk verbonden tot

nakoming van de overeenkomst.

8.8  Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, vangen werkzaamheden door opdrachtnemer

pas aan op het moment dat de voorschotnota door opdrachtgever is betaald.

8.9  Indien sprake is van betaling in termijnen, is opdrachtnemer bij niet tijdige betaling door opdrachtgever

gerechtigd de door haar geleverde diensten en/of producten tijdelijk op te schorten. In dat geval is

opdrachtnemer tevens bevoegd tot bevriezing, inhoudende dat opdrachtgever (tijdelijk) geen toegang

verkrijgt tot, dan wel geen beschikking heeft over, die diensten en/of producten.

8.10  Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer

verschuldigde.

8.11  Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever

die geen beroep toekomt op Afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 t/m 247 Boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om

de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

8.12  Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan

komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, voor rekening van opdrachtgever.

De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk

gebruikelijk is. Daarbij is het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten van toepassing. Indien

opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren,

komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijk een executiekosten zullen eveneens op opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de

verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

8.13 Alle door Opdrachtgever geleverde zaken, mits anders vermeldt, zijn exclusief eventuele gemaakte

reis, parkeer en verblijfskosten. Indien deze niet zijn meegenomen op de overeenkomst of offerte, is

Opdrachtgever vrij een reiskosten tarief (á €0,25 per gereden kilometer) en de gemaakte kosten voor

parkeren en verblijf in rekening te brengen.

8.14 Indien de reiskosten opgenomen zijn in de offerte, zijn deze uitsluitend van toepassing op de gereden

kilometers binnen de provincie Friesland, tot een maximum van 100 kilometer. Voor elke kilometer die de

100 kilometer overschrijdt, wordt een tarief van €0,25 per gereden kilometer in rekening gebracht.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1  Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat alle bedragen die

opdrachtgever aan opdrachtnemer op grond van de overeenkomst verschuldigd is, volledig aan

opdrachtnemer zijn voldaan.

9.2  Opdrachtnemer kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens,

documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting

tot afgifte of overdracht, totdat opdrachtgever alle aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen heeft

voldaan.

Artikel 10. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

10.1  Indien de Opdrachtgever een overeenkomst of opdracht niet tijdig annuleert, om welke reden dan ook,

behoudt de Opdrachtnemer zich het recht voor om de volledige som nog steeds in rekening te brengen. De

Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade of verliezen die voortvloeien

uit het niet tijdig annuleren van de overeenkomst of opdracht. De Opdrachtgever wordt geadviseerd om tijdig

en schriftelijk te annuleren om extra kosten en geschillen te voorkomen.

10.2  Indien de overeenkomst door opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming

in de nakoming van de overeenkomst door opdrachtgever, dient laatstgenoemde de overeengekomen

vergoeding en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaam- heden te betalen,

vermeerderd met de gederfde winst. Gedragingen van opdrachtgever op grond waarvan opdrachtnemer niet

meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als

toerekenbare tekortkomingen.

10.3  Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of

gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.

10.4  Indien de opdracht om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het opdrachtgever niet

(langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde materialen en/of ontwerpen te gebruiken en komt elke

in het kader van de opdracht aan opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk

anders is overeengekomen.

10.5 Indien opdrachtgever na betaling de opdracht wenst uit te stellen of later voort wilt zetten, geldt dat het

betaalde bedrag voor de overeengekomen diensten binnen een periode van maximaal één (1) jaar na de

betaling zal worden afgerond. Na dit jaar zal het betaalde bedrag vervallen. MIND OF VISUALS is niet verplicht de

betaalde factuur terug te voldoen of de diensten voor te zetten als de periode van één (1) jaar na betaling is

verstreken.

10.6  Wanneer de werkzaamheden van opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van

soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door

schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste zes (6) maanden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en verzekering

11.1  Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van opdrachtnemer is de

aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade uit hoofde van de overeenkomst of van een jegens

opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot het factuurbedrag dat op het uit te voeren

gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door opdrachtnemer gemaakte kosten voor

inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag nooit hoger zal zijn dan € 250.000,– (zegge:

tweehonderdvijftigduizend euro) en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de

aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer in het voorkomend geval uitkeert.

11.2  Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één (1) jaar vanaf het moment dat de opdracht is

voltooid.

11.3  Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van de door hem verstrekte data

en materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien opdrachtgever dit nalaat,

kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet

was opgetreden.

11.4  Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare directe schade. Onder directe

schade wordt enkel verstaan:

  1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling

betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;

  1. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de

overeenkomst te laten beantwoorden;

  1. de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont

dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze Algemene

Voorwaarden.

11.5  Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor alle indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet

uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, schade door

bedrijfstagnatie of cybercrime, is uitgesloten.

Artikel 12. Geheimhouding

12.1  Partijen verplichten zich de gedetailleerde inhoud van de overeenkomst als vertrouwelijk te

behandelen. Dit verbod geldt niet voor opdrachtnemer indien en voor zover verstrekking van de des-

betreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk

voorschrift of voor deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.

12.2  Partijen zullen informatie die zij voorafgaand, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan

elkaar verstrekken vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of

wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk

bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen

ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13. Overmacht

13.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van

opdrachtnemer in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan opdrachtnemer kan

worden toegerekend in een van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming

van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de

nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd.

13.2 Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand

(zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers,

bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen;

computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte

weersomstandigheden, COVID-19 en/ of ziekte, en werkonderbrekingen.

13.3 Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor opdrachtnemer één (1) of meer verplichtingen

naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat opdrachtnemer er weer

aan kan voldoen.

13.4 Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide

partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

13.5 Opdrachtnemer is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als

het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 14. Overgang van rechten en Toepasselijk recht

14.1 Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden

overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van opdrachtnemer.

14.2 Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83,

tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

14.3  Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van

toepassing.

14.4  De Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen

welke voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Opgesteld op 4 maart 2024